برچسب ها: "آی جی بی تی EUPEC"

FF300R12KE3

شماره قطعه:FF300R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۳۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ1200R12HP4

شماره قطعه:FZ1200R12HP4 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۱۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FD400R12KE3

شماره قطعه:FD400R12KE3 نوع کالا: chopper IGBT module                  آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF200R12KT3-E

شماره قطعه:FF200R12KT3_E نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۲۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon    

در: اخبار

FZ400R12KP4

شماره قطعه:FZ400R12KP4 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ900R12KP4

شماره قطعه:FZ900R12KP4 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۹۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                            

در: اخبار

FZ1600R12HP4

شماره قطعه:FZ1600R12HP4 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۱۶۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ1800R12HP4_B9

شماره قطعه:FZ1800R12HP4_B9 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۱۸۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ2400R12HP4

شماره قطعه :FZ2400R12HP4 نوع کالا :  Single switch IGBT module آمپر : ۲۴۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ2400R12HP4_B9

شماره قطعه :FZ2400R12HP4_B9 نوع کالا :  Single switch IGBT module آمپر : ۲۴۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار