برچسب ها: "فروشنده INFINEON"

FF150R12KE3G

شماره قطعه:FF150R12KE3G نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FS75R07N2E4_B11

شماره قطعه : FS75R07N2E4_B11 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : Infineon

در: اخبار

FS200R07N3E4R-B11

شماره قطعه : FS200R07N3E4R-B11 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۲۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : Infineon

در: اخبار

FS100R07N3E4

شماره قطعه : FS100R07N3E4 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FP50R07U1E4

شماره قطعه : FP50R07U1E4 نوع کالا : ماژول IGBT آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

INFINEON 2015

   

در: اخبار

FP150R07N3E4

شماره قطعه : FP150R07N3E4 نوع کالا : ماژول IGBT آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار

FF400R07KE4

شماره قطعه : FF400R07KE4 نوع کالا : ماژول IGBT دوتایی آمپر : ۴۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار

FF450R07ME4-B11

شماره قطعه : FF450R07ME4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT دوتایی آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FF600R07ME4-B11

شماره قطعه : FF600R07ME4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT دو تایی آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : infineon  

در: اخبار