بایگانی

F3L80R12W1H3_B11

شماره قطعه :F3L80R12W1H3_B11IGBT
نوع کالا : IGBT HighSpeed 3
آمپر : ۸۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V                                                    تولید متوقف شده است     
محصول شرکت: infineon

indexinfineon