بایگانی

DF300R07PE4_B6

شماره قطعه : DF300R07PE4_B6igbt
نوع کالا : IGBT4 – E4, Chopper
آمپر : ۳۰۰
ولتاژ :۶۵۰

indexinfineon