اخبار

FF100R12T3

شماره قطعه:IGBTFF100R12T3
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                    تولید متوقف
آمپر : 100A
ولتاژ: 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط