بایگانی

FF100R12T3

شماره قطعه:IGBTFF100R12T3
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                    تولید متوقف
آمپر : ۱۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon